Links

recommend to a friend

Would you like to recommend this page to somebody?

Enter below the e-mail and tell him about it!

 
 
I would like to recommend you an article http://businessinmalopolska.com/strona/links-investments/

 


Useful contacts

Polska / Poland
Instytucje krajowe
National institution:
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Polish Information and Foreign Investment Agency
www.paiz.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polish Agency for Enterprise Development
www.parp.gov.pl
Krajowa Izba Gospodarcza
Polish Chamber of Commerce
www.kig.pl
Stowarzyszenie Centra Usług i Outsourcing w Polsce - ASPIRE (Association of IT and Business Process Services Companies in Poland)
www.aspire.org.pl

British Polish Chamber of Commerce
www.bpcc.org.pl
Główny Urząd Statystyczny
Central Statistical Office
www.stat.gov.pl
Głowna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
General Directoriate for National Roads and Motorways
www.gddkia.gov.pl
Ministerstwa
Ministry
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministry of Regional Development
www.mrr.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki
Ministry of Development
www.mr.gov.pl
www.trade.gov.pl
Kraków i Małopolska
Krakow and Małopolska Region
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Marshal’s Office of the Malopolska Region
www.malopolskie.pl
Małopolski Urząd Wojewódzki
Małopolska Regional Office
www.malopolska.uw.gov.pl
Urząd Miasta Krakowa
Krakow City Hall
www.bip.krakow.pl
www.krakow.pl

Wojewódzki Urząd Pracy - Projekt INWESTOR

Małopolska Employment Office - Project INWESTOR

www.inwestor.wup.krakow.pl


Małopolskie instytucje regionalne
Małopolska regional institution
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Małopolska Regional Development Agency
www.marr.pl
Krakowski Park Technologiczny Specjalna Strefa Ekonomiczna ]
Krakow Technology Park Special Economy Zone
www.kpt.krakow.pl
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
The Cracow Chamber of Commerce and Industry
www.iph.krakow.pl
Brytyjsko-Polska Izba Handlowa w Krakowie
British-Polish Chamber of Commerce Krakow branch
www.bpcc.org.pl
Amerykańsko – Polska Izba Handlowa
American Polish Chamber of Commerce In Poland
www.amcham.pl
Holenderskie Biuro Wsparcia Biznesu
Netherlands Business Support Office
www.nbso.com.pl
NordicHause
www.nordichouse.pl

Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 (poziom regionalny)
EU Founds 2007 – 2013 (regional level)
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Małopolska Enterprise Center
www.mcp.malopolska.pl
Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM)
European Founds In Małopolska
www.wrotamalopolski.pl