Osoba trzymająca formularz

Nabory wniosków na dotacje dla przedsiębiorców

Wakacje nie oznaczają wolnego od ogłaszania naborów wniosków na dotacje unijne. O dofinansowanie swoich projektów starać się mogą przede wszystkim beneficjenci z terenu Małopolski Zachodniej tj. z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.

Wakacje nie oznaczają wolnego od ogłaszania naborów wniosków na dotacje unijne. O dofinansowanie swoich projektów starać się mogą przede wszystkim beneficjenci z terenu Małopolski Zachodniej tj. z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.

W ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) 5 lipca ogłoszono dwa nabory, w których o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty związane z:

1. rozwojem niebiesko-zielonej infrastruktury, czyli elementów, które mogą przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągając jednocześnie liczne korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe (np. parki, ogrody deszczowe, zielone dachy, stojaki na rowery, obiekty małej architektury np. mini tężnie). Budżet naboru: 41,1 mln zł. Produkty projektów realizowanych w ramach tego działania muszą być ogólnodostępne i bezpłatne, a projekty mogą obejmować np.:

 • elementy niebiesko-zielonej infrastruktury np. takie jak parki spacerowo-wypoczynkowe (w tym zabytkowe), parki kieszonkowe, stawy retencyjne, zielone przystanki, zielone dachy, fasady i ściany, przepuszczalne nawierzchnie oraz zadrzewienia,
 • rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, 
 • sfinansowanie infrastruktury towarzyszącej – wyłącznie jako nieprzeważający kosztowo element szerszego projektu.

Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu A Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną

Koniec naboru: 1.09.2023 r.

2. ochroną przyrody i różnorodności biologicznej. Dotacje przeznaczone będą na projekty, których celem jest ochrona przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, w tym ochrona i odtwarzanie naturalnych siedlisk, ochrona rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Budżet naboru: 10,2 mln zł. Produkty projektów realizowanych w ramach działania muszą być ogólnodostępne i bezpłatne, a projekty mogą dotyczyć:

 • czynnej ochrony ekosystemów, siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 • renaturyzacji lokalnych ekosystemów leśnych i rzecznych;
 • ochrony, pielęgnacji i konserwacji istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
 • budowy i rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (ochrona ex situ) takich jak np. ogrody botaniczne, arboreta, ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych i dzikich, banki genowe;
 • ograniczenia antropopresji na terenie obszarów objętych formą ochrony przyrody poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w celu ukierunkowania ruchu turystycznego oraz ograniczenia degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku osób zwiedzających – wyłącznie jako element szerszego projektu z zakresu czynnej ochrony przyrody tj. nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych;
 • opracowywania dokumentów planistycznych dla obszarów objętych formą ochrony przyrody, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin oraz opracowywania dokumentów planistycznych dla potencjalnych nowych lokalnych form ochrony przyrody takich jak użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, formy ochrony gatunkowej itp. – wyłącznie jako element szerszego projektu z zakresu czynnej ochrony przyrody tj. nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowalnych.

Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu B Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

Koniec naboru: 1.09.2023 r.

Trwa również nabór na wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców, rekrutacja do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Wsparcie w projekcie obejmuje:

 • indywidualne wsparcie doradczo-szkoleniowe z zakresu zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem;
 • dofinansowanie w formie grantu na wdrożenie w firmie rozwiązań, przyczyniających się do rozwoju elastycznych form organizacji pracy; ułatwiających pracownikom godzenie życia zawodowego z prywatnym oraz mających na celu przeciwdziałanie i ograniczanie występowania na stanowiskach pracy czynników, które w sposób niekorzystny wpływają na zdrowie pracowników;
 • indywidualne wsparcie doradcze w zakresie tworzenia lub aktualizacji procesów kadrowych, poprawy komunikacji z pracownikami, czy planowania działań zwiększających ich motywację i efektywność;
 • dopasowane do potrzeb pracodawcy szkolenia z zakresu wydłużania aktywności zawodowej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, współpracy w zespołach wielopokoleniowych i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

Projekt  jest adresowany do małych i średnich firm z Małopolski, które zatrudniają osoby w różnym wieku, chcą usprawnić rekrutację, zmniejszyć nieobecności, poprawić warunki pracy albo zwiększyć motywację pracowników. Sięgnij po więcej informacji na ten temat na stronę: fundusze.malopolska.pl

Działanie 6.7 Wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców, rekrutacja do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”

Przed przedsiębiorcami jeszcze w lipcu nabór na:

 • projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (Działanie 1.01), typ projektu B, który dotyczy przedsięwzięć kompleksowych obejmujących prace B+R z wdrożeniem. Termin naboru: 31.07 - 26.09.2023 r.,
 • wsparcie projektów z zakresu inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw (Działanie 8.7 A) oraz zmiany profilu działalności przedsiębiorstw z terenu Małopolski Zachodniej (tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego) w celu transformacji Małopolski Zachodniej. Termin naboru: 31.07 - 5.09.2023.

Kolejny lipcowy konkurs w obrębie FST będzie dotyczyć działań związanych z rozwojem wykorzystania OZE i rozwojem obszarów zrównoważonych energetycznie (8.11). Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika, geotermia, pompy ciepła). Rozwój wspólnot energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej - np. klastry energii, spółdzielnie energetyczne. Wsparcie może obejmować przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania, monitorowania, zarządzania w ramach danego podmiotu. Termin naboru: 20.07 - 8.09.2023 r. Budżet naboru: 54,8 mln zł.

Po więcej informacji sięgnij na stronę: fundusze.malopolska.pl

Źródło: fundusze.malopolska.pl

Pozostałe

Informacja

Ruszyły Bony na innowacje dla MŚP!

Więcej

Informacja

Nabór do programu Ścieżka SMART dobiega końca!

Więcej

Informacja

Małopolska pogłębia współpracę ze Stowarzyszeniem Nereus!

Więcej

Informacja

Za nami Małopolskie Forum Obsługi Inwestora i Eksportera

Więcej

Informacja

Zamówienia publiczne w Ukrainie

Więcej

Informacja

Krakowska siła przyciągania biznesu znów doceniona!

Więcej

Informacja

Dofinansowanie na internacjonalizację

Więcej

Informacja

Infogain rozbudowuje Globalne Centrum R&D w Krakowie

Więcej

Informacja

Małopolska na Gitex Global 2023

Więcej

Informacja

Powstaje pierwszy producent biotworzyw w Argentynie

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%